Манипулирование с кнопками на панели инструментов TOpenDialog

{codecitation class=»brush: pascal; gutter: false;» width=»600px»}

Оформил: DeeCo

Автор: http://www.swissdelphicenter.ch

uses

CommCtrl;

// Beispiel: Blendet den Button zum Erzeugen eines neuen Verzeichnisses aus.

// Example: Hide the «Create New Folder» Button.

procedure TForm1.OpenPictureDialog1Show(Sender: TObject);

const

TB_BTN_NEWFOLDER = 40962;

var

hWndToolbar, wnd: HWND;

tbInfo: TTBButtonInfoA;

begin

tbInfo.cbSize := SizeOf(TTBButtonInfo);

tbInfo.dwMask := TBIF_STATE;

tbinfo.fsState := TBSTATE_HIDDEN or TBSTATE_INDETERMINATE;

hWndToolbar := FindWindowEx(GetParent((Sender as TOpenPictureDialog).Handle), 0,

‘ToolbarWindow32’, nil);

SendMessage(hWndToolbar, TB_SETBUTTONINFO, TB_BTN_NEWFOLDER ,LParam(@tbinfo));

end;

{/codecitation}

Добавить комментарий